Artikel 1.          Definities

 1. In het kader van deze Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  1. “Opdrachtgever”: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die heeft verzocht een offerte uit te brengen dan wel een overeenkomst met KEFO is aangegaan ten aanzien van (de levering van) goederen en/of diensten van welke aard of onder welke benaming dan ook, niet zijnde consultancydiensten.
  2. KEFO”: KEFO, alsmede al haar sub-merken KEFO Services, KEFO Schilderwerken, KEFO Utilities en KEFO Design.
  3. “Overeenkomst”: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de aankoop en levering van zaken en/of verlening diensten aan Opdrachtgever;
 2. Daar waar in deze Algemene Inkoopvoorwaarden schriftelijk wordt gebruikt, wordt hieronder eveneens door middel van fax of e-mail verstaan.

Artikel 2.         Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij KEFO goederen en diensten, met uitzondering van consultancydiensten, aan opdrachtgever levert. Op de levering van consultancydiensten zijn de Algemene voorwaarden van KEFO van toepassing.
 2. Indien deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden strijdig of onverenigbaar blijken te zijn met hetgeen KEFO en Opdrachtgever hebben neergelegd in een tussen hen gesloten schriftelijke overeenkomst, dan prevaleert het daarin bepaalde.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk door KEFO en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. De toepassing van inkoop- en/of andere (algemene-) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. KEFO en Opdrachtgever zullen in een voorkomend geval in gezamenlijk overleg een vervangende bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3.         Aanbiedingen, offertes en (reclame) uitingen

 1. Een opdracht/order tussen KEFO en de Opdrachtgever is slechts verleend wanneer de Opdrachtgever, binnen de daarvoor gestelde termijn, de offerte aan KEFO heeft geretourneerd en de opdrachtverlening door KEFO schriftelijk is bevestigd.
 2. Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen van KEFO zijn vrijblijvend, tenzij door KEFO schriftelijk en uitdrukkelijk anders te kennen is gegeven.
 3. De in (reclame)uitingen, offertes, websites, etc. vermelde gegevens zijn niet bindend.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan KEFO verstrekt ten behoeve van het uitbrengen van een offerte en/of aanbieding.

Artikel 4.        Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn in Euro (€) en exclusief omzetbelasting (BTW), alsmede andere heffingen die bij of van overheidswege worden opgelegd. Alle betalingen dient Opdrachtgever in Euro’s te voldoen.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op levering Af-fabriek in Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. De facturen van KEFO dienen te worden voldaan binnen 14 dagen. KEFO behoudt zich echter het recht voor om een leverantie afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling.
 4. KEFO verstuurt de factuur digitaal aan Opdrachtgever. Op verzoek kan een papieren factuur worden verzonden.
 5. Indien de overeenkomst is gesloten met meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen is elk van die (rechts)personen hoofdelijk gehouden tot de betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen.
 6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig voldoet, is hij, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, gehouden over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente te voldoen.
 7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig voldoet, is KEFO gerechtigd de levering van de goederen te staken tot het moment dat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. Wanneer Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde bedragen te voldoen, kan KEFO de vordering uit handen geven. In dat geval is Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
 9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting van enige betaling dan wel verrekening van verschuldigde bedragen. Opdrachtgever zal evenmin langs andere weg, bijvoorbeeld door het leggen van eigen beslag, inhouding van de verschuldigde betalingen bewerkstelligen.
 10. Opdrachtgever komt nimmer het recht van retentie toe.
 11. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of de geleverde diensten of goederen schorten de betalingsverplichting niet op.
 12. KEFO is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of goederen.

Artikel 5.        Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot tijdige betaling blijven alle door KEFO afgeleverde goederen in eigendom van KEFO tot de betaling van al haar vorderingen. De te leveren goederen zijn voor risico van Opdrachtgever, zodra zij KEFO verlaten hebben. Opdrachtgever dient zijn belang bij het vervoer en behoud van de goederen – indien gewenst – zelf te verzekeren.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd onbetaalde goederen in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen.
 3. In geval van niet tijdige betaling is afnemer gehouden de onbetaalde goederen op de eerste aanmaning aan KEFO te retourneren en hierbij alle medewerking te verlenen, waaronder het toegang geven tot de ruimte waar de goederen zich bevinden c.q. zijn geïnstalleerd. KEFO behoudt zich het recht voor tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest vanaf de dag van de levering.

Artikel 6.        Levertijden

 1. De door KEFO genoemde levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen.
 2. Overschrijding van de levertijden, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van KEFO, geeft Opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, dan wel opschorting van enige verplichting die op grond van de overeenkomst op hem rust.

Artikel 7.      Verpakking, vervoer en retourzendingen

 1. Behoudens karton of lichte verpakking is de verpakking van door KEFO geleverde goederen niet bij de koopprijs inbegrepen.
 2. Verpakkingsmateriaal wordt niet door KEFO teruggenomen.
 3. Behoudens gevallen waarin schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeen is gekomen, is het vervoer van de goederen niet bij de koopprijs inbegrepen.
 4. Retourzendingen worden door KEFO niet aanvaard, behoudens gevallen waarin dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 5. In het geval dat een retourzending door KEFO is aanvaard, dienen de kosten hiervan door de Opdrachtgever gedragen te worden.

Artikel 8.        Beschadiging

 1. Indien bij aankomst der goederen blijkt dat de goederen of de verpakking zijn beschadigd, is Opdrachtgever verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door de expediteur proces verbaal te laten opmaken bij gebreke waarvan door KEFO geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.
 2. Indien de Opdrachtgever zelf zorg draagt voor het vervoer van de goederen dient hij eventuele beschadigingen aan de goederen of de verpakking voorafgaand aan het vervoer aan KEFO te melden. Voor schade ontstaan gedurende of na het vervoer door de Opdrachtgever kan door KEFO geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

Artikel 9.        Aansprakelijkheid en garantiebepalingen

 1. De goederen worden geleverd in staat en uitvoering zoals deze bij KEFO gebruikelijk zijn ten tijde van de levering.
 2. Klachten over direct waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan KEFO kenbaar te worden gemaakt. De gemelde klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. KEFO levert met verschillende garantietermijnen. Deze zijn als volgt gedefinieerd:
  1. standaard / CBW: Tot één jaar na factuurdatum ontvangt Opdrachtgever een garantie op alle reparaties dan wel vervangingen (inclusief vracht- en voorrijkosten). Tussen 1 en 2 jaar na de aankoop van het product, zal KEFO 2/3 van alle reparaties / vervanging (inclusief vracht- en voorrijkosten) vergoeden. Tussen de 2 en 3 jaar na factuurdatum zal de CBW-erkende winkel 1/3 van alle reparaties dan wel vervanging (inclusief vracht- en voorrijkosten) vergoeden.
  2. full service 1 jaar: Tot één jaar na factuurdatum ontvangt Opdrachtgever een garantie op alle reparaties dan wel vervangingen (exclusief vracht- en voorrijkosten).
 4. Opdrachtgever en KEFO kunnen in de koopovereenkomst deze of andere garantietermijnen overeenkomen. Indien niet anders gespecificeerd wordt in de overeenkomst met de Opdrachtgever, dan gelden de volgende garantietermijnen:
  1. voor particulieren: standaard / CBW.
  2. voor zakelijke Opdrachtgevers: full service 1 jaar.
 5. Ten aanzien van goederen en/of onderdelen die door derden aan KEFO onder fabrieksgarantie zijn geleverd, strekt de garantie hierop, in afwijking van het vorenstaande, zich niet verder uit dan tot de garantie door de fabrikant aan KEFO gegeven. Indien op goederen en/of onderdelen die door derden aan KEFO zijn geleverd geen garantie van toepassing is, geeft KEFO hierop evenmin garantie.
 6. De aansprakelijkheid van KEFO blijft bij gebreken aan de geleverde goederen in ieder geval beperkt tot – naar keuze van KEFO – gratis vervangen of herstellen van ondeugdelijke onderdelen, dan wel het leveren van een geheel nieuw product.
 7. Alle kosten die samenhangen met het herstel of vervanging van de geleverde goederen zoals reis en verblijfskosten en arbeidsloon, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders gedefinieerd in lid 9.3.
 8. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond eigendom van KEFO. Zij dienen franco aan KEFO te worden geretourneerd; de verzendkosten van vervangende leveranties zijn ten laste van Opdrachtgever.
 9. De aansprakelijkheid van KEFO alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her-levering van goederen, zulks ter keuze van Opdrachtgever, voor zover KEFO in staat is om soortgelijke goederen te leveren. Verwerking door Opdrachtgever of derden van de door KEFO geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van KEFO vervalt.
 10. Derden kunnen nimmer aanspraken jegens KEFO doen gelden.
 11. KEFO sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste besparingen, alsmede alle andere vormen van schade dan welke zijn vermeld in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, uit welken hoofde dan ook, uit.
 12. Bij vervanging van geleverde goederen geldt de reguliere garantietermijn. Bij herstel of vervanging van onderdelen als bedoeld in lid 9.6 wordt de in lid 9.3 of 9.5 bedoelde termijn voor de overige onderdelen en/of goederen niet gestuit of verlengd.
 13. De door KEFO opgegeven technische eigenschappen van haar artikelen zijn nauwkeurig vastgesteld. Geringe afwijking daarvan geeft geen recht op reparatie of vervanging.
 14. KEFO is tot geen enkele garantie en/of schadevergoeding meer gehouden, indien
  1. Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichting uit de met KEFO gesloten overeenkomst(en) nakomt.
  2. Opdrachtgever zich niet houdt aan de aanwijzingen (inclusief handleidingen etc.) van KEFO met betrekking tot het gebruik, onderhoud, vervoer, etc.
  3. Opdrachtgever geen gebruikmaakt van de door KEFO in combinatie met de levering van het product aangeboden service overeenkomst (indien van toepassing)
  4. Opdrachtgever zelfstandig reparaties en/of veranderingen aan het geleverde product heeft aangebracht.
 15. Opdrachtgever vrijwaart KEFO, en stelt haar schadeloos, van alle kosten en schaden, die het directe gevolg zijn van een vordering van derden op KEFO ter zake van de uitvoering van de door Opdrachtgever gesloten transacties, ongeacht waaruit deze aanspraken voortvloeien.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10.        Bijzondere bepalingen met betrekking tot prototypes en testopstellingen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van KEFO bij levering van prototypen en testopstellingen.
 2. De algemene bepalingen ten aanzien van garantie en aansprakelijkheid gelden niet ten aanzien van door KEFO geleverde prototypes en/of testopstellingen.
 3. KEFO aanvaart, behoudens opzet of grove nalatigheid, geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van prototypes en/of testopstellingen.
 4. KEFO geeft geen garantie op prototypes en/of testopstellingen.
 5. KEFO zal schriftelijk aangeven bij welke leveringen het om prototypes dan wel testopstellingen gaat.
 6. Indien een prototype en/of testopstelling gezamenlijk gerealiseerd wordt met meerdere partijen aanvaart KEFO geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen aan het prototype en/of de testopstelling ontstaan gedurende de werkzaamheden hieraan, met uitzondering van opzet of grove nalatigheid van KEFO.

Artikel 11.      Rechten van intellectuele en industriële eigendom

 1. KEFO behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom welke zij gebruikt of heeft gebruikt, dan wel zijn ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is voor Opdrachtgever derhalve met name – en uitdrukkelijk – niet toegestaan deze rechten met betrekking tot intellectuele en industriële eigendom te octrooieren.
 3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen octrooieerbare ontwerpen, (tussen)resultaten, computerprogramma’s, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten van KEFO, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 4. Het is Opdrachtgever en/of een derde, met betrekking tot de door KEFO geleverde goederen, niet toegestaan deze goederen na te maken, aanpassingen hieraan aan te brengen, serienummers uit te wissen of merk(en) of kenteken(s) daarop aan te brengen, waarmee de schijn kan worden gewekt dat deze goederen van hem afkomstig zijn. Dit geldt ook voor zover deze goederen niet door enig bijzonder recht van industriële eigendom als octrooi-, ontwerp- of modellenrecht worden beschermd.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan KEFO beschikbaar gestelde materialen, databestanden, of andere producten en/of services geen inbreuk maken op enig recht van intellectuele eigendom van derden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart KEFO van elke rechtsvordering van derden welke gestoeld is op het argument dat het gebruik van de door Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen, databestanden, of andere producten en/of services, een inbreuk vormt op enig recht van intellectuele eigendom van derden.
 7. KEFO is gerechtigd alle eventuele schade die voortvloeit uit het schenden van de rechten van intellectuele en industriële eigendom van KEFO door de Opdrachtgever op deze te verhalen.

Artikel 12.      Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan door beide partijen slechts worden ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet met betrekking tot de wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. De overeenkomst kan door beide partijen zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk worden opgezegd, indien de wederpartij surseance van betaling is verleend, faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken, of indien feitelijke beslissende zeggenschap over Opdrachtgever overgaat naar een derde.
 3. Is ten tijde van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds een aanvang gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, dan valt de geleverde prestatie alsmede het hiermee samenhangende verschuldigde bedrag en de in uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, buiten de ontbinding.
 4. Indien de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, zal KEFO nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 5. KEFO heeft te allen tijde het recht om de eventueel door haar in uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13.      Overmacht

 1. In het kader van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder overmacht:
  1. Noodtoestand: (Burger)oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.
  2. Overheidsmaatregelen
  3. Staking, werkbezetting, niet beschikbaarheid van een of meer personeelsleden
  4. Onvoorziene vervoersproblemen
  5. Onvoorziene elektriciteits-, internet-, computer- en telecommunicatiestoringen
  6. Overmacht van toeleveranciers van KEFO
  7. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers die door Opdrachtgever aan KEFO zijn voorgeschreven
  8. De gebrekkigheid van hardware, programmatuur en materialen van derden die door Opdrachtgever aan KEFO zijn voorgeschreven
 2. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van verplichting indien zij zich in een situatie van overmacht bevinden.
 3. Partijen treden zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg om de oorzaken en gevolgen van de overmacht situatie te bespreken, te beperken en/of te voorkomen.
 4. Nadat de overmacht situatie is beëindigd dienen alle verplichtingen te worden voortgezet.

Artikel 14.      Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen verplichten zich alle ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze een vertrouwelijk karakter dragen, geheim blijven.
 2. Desgewenst kunnen partijen overeenkomen dat een namenlijst wordt opgesteld van personen die geautoriseerd zijn van de vertrouwelijke stukken kennis te nemen.
 3. Vertrouwelijk verstrekte gegevens mogen slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 4. Partijen zullen vertrouwelijke stukken als zodanig kenmerken, door op het voorblad “vertrouwelijk” dan wel een aanduiding van gelijke strekking te vermelden.

Artikel 15.      Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op de overeenkomsten tussen KEFO en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Toepassing van het Weens Koopverdrag 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen met betrekking tot de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden bij voorkeur beslecht door middel van arbitrage, een en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kortgeding te vragen en onverminderd het recht tot het treffen van conservatoire maatregelen.
 4. Indien partijen niet binnen redelijke termijn kunnen komen tot een arbitrageovereenkomst dienen de partijen zich te wenden tot de rechtbank te Den Haag, Nederland.